Ішкі нормативтік құқықтық құжаттар

 

УЕ-АӘИУ-001-2017

 Білім алушыларды бакалавр  бағыты  бойынша оқуға  қабылдау ережесі

УЕ-АӘИУ-002-2017

 Білім алушыларды магистратура  бағыты  бойынша  оқуға  қабылдау ережесі

УЕ-АӘИУ-003-2017

 Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережесі

УЕ-АӘИУ-004-2017

 Білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесі

УЕ-АӘИУ-005-2017

 Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережесі

УЕ-АӘИУ-006-2017

 Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық  бақылау, аралық аттестаттау өткізудің ережесі

УЕ-АӘИУ-007-2017

 Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және жүргізу ережесі

УЕ-АӘИУ-008-2017

 Білім алушылардың өзіндік жұмыстарын  ұйымдастыру және бақылау ережесі

УЕ-АӘИУ-009-2017 

 Курстық жұмыстарды әзірлеу ережесі

УЕ-АӘИУ-010-2017

 Магистрлік диссертацияны плагиатқа тексеру ережесі

УЕ-АӘИУ-011-2017

 Дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеу мен рәсімдеу ережесі

УЕ-АӘИУ-012-2017

 Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнын плагиатқа тексеру ережесі 

УЕ-АӘИУ-013-2017

 Магистрлік диссертация туралы ереже

УЕ-АӘИУ-014-2017

 Кәсіптік іс-тәжірибені ұйымдастыру мен өткізу ережесі

УЕ-АӘИУ-015-2017

 Жазғы семестрді ұйымдастыру ережесі 

УЕ-АӘИУ-016-2017

Профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің академиялық ұтқырлық бағдарламасын ұйымдастыру ережесі

УЕ-АӘИУ-017-2017

Білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасын ұйымдастыру ережесі

УЕ-АӘИУ-018-2017

Кейс технологиясымен оқытуды ұйымдастыру ережесі

УЕ-АӘИУ-019-2017

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру ережесі 

УЕ-АӘИУ-020-2017

Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу ережесі 

УЕ-АӘИУ-021-2017

Студенттік оқу топтардың тәлімгерлік жұмысының ережесі 

УЕ-АӘИУ-022-2017

Азаматтық-патриоттық білім беру ережесі 

УЕ-АӘИУ-023-2017

Студенттердің ішкі тәртіп сақтау ережесі 

УЕ-АӘИУ-024-2017

Білім беру бағдарламасын әзірлеу, бекіту және нормаға сәйкестендіру ережесі 

УЕ-АӘИУ-025-2017

Элективті пәндер каталогын жасау туралы ережесі

УЕ-АӘИУ-026-2017

Студенттің ар –намыс кодексі 

УЕ-АӘИУ-027-2017

Ішкі тәртіп ережесі 

УЕ-АӘИУ-028-2017

Конкурстық комиссия ережесі 

УЕ-АӘИУ-029-2017

Университетқызметкерлерінің моральдық және этикалық кодексі 

УЕ-АӘИУ-030-2017

Оқытушы мен студенттің ар-намыс кодексі 

УЕ-АӘИУ-031-2017

Академиялық тазалық кодексі 

УЕ-АӘИУ-032-2017

Эдвайзер туралы ереже 

УЕ-АӘИУ-033-2017

Түлектер ассоциациясы туралы ережесі 

УЕ-АӘИУ-034-2017

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ережесі 

УЕ-АӘИУ-035-2017

Жоғары оқу орны ішілік семинар жүргізу ережесі 

 

Бөлісу: